مانور آتش نشانی آگوست 2022

0a386b50ca98dbb9ed63b5c8545bd31
4a66bd3af2d9dd2c30ca31a820b6a8d
77040c4688096bf70ba3130327d10e3
8d346560e10986e1c8ca501c9fd9f92
24/2/2022 翔伟公司大门照片
815271e93d1b0a25729ede364e34084
b5071c145d17818c5bfdd092d99df2b
f3f26912a08b3a988a277da11161d6a
آتش نشان

در آگوست داغ گذشته، شرکت ما با موفقیت یک تمرین آتش نشانی را انجام داد.

همه به طور فعال در تمرین شرکت کردند تا انواع دانش و اقدامات احتیاطی آتش نشانی را بیاموزند.

پیشگیری از آتش سوزی از پیشگیری شروع می شود و به آتش پایان می دهد.

این شرکت امیدوار است که همه بتوانند این دانش را بیاموزند و به آنها مسلط شوند، اما فرصت استفاده از آنها را نداشته باشند.


زمان ارسال: سپتامبر-09-2022